แบบฟอร์มการสมัคร
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ฯดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

1.
2.
3.
สถานที่ตั้ง *
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ฯดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
14.
ข้อมูลสำหรับคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การเดินทาง
ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว (บาท)
(1) จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ถึง สถานีขนส่งอำเภอหรือจังหวัด
(2) จากสถานีขนส่งอำเภอหรือจังหวัด ถึงสถานีขนส่งจังหวัดที่จัดงาน
(3) จากสถานีขนส่งจังหวัดที่จัดงาน ถึง สถานที่จัดงาน
รวม
รวมค่าใช้จ่ายไป-กลับ=รวม x 2
15.