ทำเนียบ ผู้ดูแลศูนย์ศูนย์ดิจิทัลฯ
รุ่นที่ 7 จังหวัด สงขลา
ชื่อ:
จ่าสิบเอก ปุณณรัตน์ ถวาย
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านน้ำดำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
จ่าเอก จักรพันธ์ สดับ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเจาะวา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ปิยพร หอยสกุล
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลไม้แก่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กัลยา สุทิน
ศูนย์:
กศน.อำเภอท่าศาลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง การีมะ มะสง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลสะเอะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จรรยา สุขราช
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหัวไทร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จันทร์ทิพย์ รักสม
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิเชียรมาตุ 2
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จันทร์นภา สิทธิเชนทร์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลจันดี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จิรารัตน์ สุวรรณ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเขาแก้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จุรีวรรณ ละอองสม
ศูนย์:
กศน.ตำบลทุ่งนารี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ซูรีดา อับดุลซามะ
ศูนย์:
ศูนย์ไอซีที กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ดรูณี กาเจ
ศูนย์:
กศน.ตำบลตะโละหะลอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ดวงจิตร คงเนียม
ศูนย์:
ictชุมชน เพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลดอนประดู่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง นูรีย๊ะห์ นิเต๊ะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลยะต๊ะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ปัทมา บินฮาตี
ศูนย์:
กศน.ตำบลบาโงยซิแน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง เปมิกา เจนจตุรานนท์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลจันดี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง พัชรี ฤทธิเดช
ศูนย์:
กศน.ตำบลหน้าถ้ำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง พาตีเมาะ ดีรี
ศูนย์:
กศน.ตำบลเกะรอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ฟาตีเมาะ เหมมา
ศูนย์:
กศน.ตำบลละแอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ภัทรวรรณ ดวงจันทร์
ศูนย์:
กศน.ตำบลคลองใหญ่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง มณฑา เอียดคง
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านนา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง มลวิภา ดิษฐสะโร
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลควนเกย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ราฮาน่า แวฮามะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบางตาวา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ไลลา ปาลวัณ
ศูนย์:
กศน.ตำบลเนินงาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วิชุตา เกษม
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านนาธร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ศุวนาถ เทวะบุรี
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน เพื่อพ่อหลวงบ้านเกาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สาปีน๊ะ มะยีเต๊ะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบาลอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กรวรรณ​ โรยแก้ว
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน​ตำบลสิชล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กฤตภรณ์ แสงระวี
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนถ้ำพรรณรา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กัญชลิกา องศารา
ศูนย์:
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กาญจนา เสาวคนธ์
ศูนย์:
กศน.ตำบลถ้ำสิงห์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว การีมา​ พืชผล​
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลตำบลทุ่งบุหลัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว การูนา สะมะแอ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบาเจาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโฉลกหลำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กิตติยา อ่อนเกตุพล
ศูนย์:
กศน.ตำบลปากพะยูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เขมิกา จิตต์ชื่น
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอพระพรหม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จิรนันท์ สุวรรณคดี
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จิราวรรณ ทองมณี
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลสามตำบล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เจ๊ะโรซีลา เจะอาแว
ศูนย์:
กศน.ตำบลเขื่อนบางลาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ชนกพร ซ่อนกลิ่น
ศูนย์:
กศน.ตำบลเขาพระบาท
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ซัลวา สุหลง
ศูนย์:
ศูนย์ไอซีที กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ไซน๊ะ ยูโซะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลตลิ่งชัน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ญาณิศชา ภควัตเกศกุล
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอพระพรหม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัชชา แวเต๊ะ
ศูนย์:
ศูนย์ไอซีทีกศน.อำเภอเจาะไอร้อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัฎฐธิดา ขุนสังค์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัฐวีปารย์ พร้อมประเสริฐ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ดลภัชณัน ชูสงค์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ดวงกมล ประทุมมณี
ศูนย์:
กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ทิพย์วดี หมอสุข
ศูนย์:
กศน.ตำบลถ้ำทะลุ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นฤมล เลาะลาแม
ศูนย์:
กศน.ตำบลลำใหม่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นัซรีน บาเหะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลสะเตงหลก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นิซูไนด๊ะ มะกูวิง
ศูนย์:
กศน.ตำบลธารน้ำทิพย์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นิรอฮานี กะลูแป
ศูนย์:
กศน.ตำบลโกตาบารู
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นิรอฮานี ยามูสะนอ
ศูนย์:
กศน. ตำบลธานโต
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นุรวาตี หมัดสกุล
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลย่านซื่อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นุรฮายาตี บาหะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบาโงย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นูไนน๊ะ มะมิง
ศูนย์:
กศน.ตำบลปุโรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นูรอ คามิ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทุ่งหว้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นูรีย๊ะ ยีหรัน
ศูนย์:
ศูนย์เรียนรู้ ICt ชุมชนตำบลเทพา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว โนรมา ยูโซ๊ะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลจะกว๊ะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปภัสสร์กุล ชูช่วย
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนอำเภอขนอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปัทมาวดี บางนา
ศูนย์:
กศน.ตำบลทรายแดง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปิยะรัตน์ เพ็ชรทอง
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านนาวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปุณยาพร ชัยมงคล
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลนาเหรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ไปรยา จอมสุริยะ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านม่วงงาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พรรณี แก้วแดง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลลำพะยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พัชรี ศรีศักดิ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลทอนหงส์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ฟารีดา สะระยะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลบันนังสาเรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภัทรธิดา แจ้งใจ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลโคกหาร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รอมละฮ เบ็ญฮาเซ็ม
ศูนย์:
กศน.ตำบลตาเซะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัชนี สุขทอง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบลโตนดด้วน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัชนีวรรณ หลีเหมือน
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านทุ่งบุหลัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัตนา กอแล๊ะ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัสนาเดวี เจ้ะหมาด
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รูสณีร์ ปูเต๊ะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านแพ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ลัดดา ลือชา
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลท่าศาลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วราภรณ์ คำเขียว
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลป่าตอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วราภรณ์ วัฒนะนุกูล
ศูนย์:
กศน.ตำบลคีรีเขต
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วันวิวาห์ ประสานพจน์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลหินตก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิจิตรา จิตรบันเจิด
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลขุนทะเล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบดุสิต
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว แวมาเรียม แวดือราแม
ศูนย์:
กศน. ตำบลอาซ่อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศิริกัญญา เด็ดดวง
ศูนย์:
มูลนิธิมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สมฤดี แสงอรุณ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สมลักษณ์ หมวดชัยทอง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลชะอวด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สัจมาศ กัลยาโพธิ์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลท่าศาลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สิริรัตน์ มูณี
ศูนย์:
กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สีตีอามีเน๊าะ มะจิ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลพร่อน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุทิสา บำรุงศรี
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชนบ้านหน้าเขาหมู่ที่ 2
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุธัญญา สิทธิฤทธิ์
ศูนย์:
กศน.ตำบลกะทูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุธาทิพย์ ลำยอง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ห้าแยกธีระ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุธาทิพย์ ชูธง
ศูนย์:
กศน.อำเภอกาบัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุนิสา อนุชาญ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุนีย์ ไมมะหาด
ศูนย์:
กศน.ตำบลควนสตอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุรางคนา อมรวัฒน์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่หวาด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุไรยา ปายอ
ศูนย์:
กศน.ตำบลกาลูปัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เสาวคนธ์ พุฒสุขขี
ศูนย์:
กศน.ตำบลยะหา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อนงค์นาฎ โอยสวัสดิ์
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลทอนหงส์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อ้อยทิพย์ สายวรณ์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกยาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อานีส๊ะ สะลีมา
ศูนย์:
กศน. ตำบลกอตอตือร๊ะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อาลีเม๊าะ ศรียาน
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อำเภอท่าแพ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อาอีดะห์ ดอเล๊าะ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลตำบลยะลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อิทธิญา มะเกะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลเบตง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ฮาบีบะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังประจัน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุจินต์ หนูพันธ์
ศูนย์:
หนูพันธ์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุดารัตน์ จันทร์อำไพ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโมคลาน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง นางอรษา สุขโอ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเปาะเส้ง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง อรอนง พุทธปาน
ศูนย์:
กศน.ตำบลเกาะสะบ้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง อัญชลี สาและ
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองยะลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง อัญธิยา กะดังงา
ศูนย์:
ศูนย์ictชุมชน ตำบลไม้แก่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กามารูซามัน เบณมะ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลลิดล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กีรติ เรทมิฬ
ศูนย์:
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เขมทัต จันทร์ลาภ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อบต.ป่าพะยอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ชวลา ตันตรัตนพงษ์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านไม้ฝาด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ไซดี บือแน
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านยะรม (กศน. ตำบลระยม)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ไซยูตี มะนุ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลตำบลสาคอบน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ดาวิดส์ ลาเต๊ะ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสะเตง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ตูแวรอดี ดาจูดา
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลอัยเยอร์เวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เตชสิทธิ์ เกิดแก้ว
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อบต.ป่าพะยอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธรรมรัตน์ นาควรรณ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ชุมชนฉวาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นุรดิน เจะซอ
ศูนย์:
กศน. ตำบลปล่องหอย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เบอราเฮง เจะแต
ศูนย์:
กศน.ตพบลกรงปินัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ปุณณภพ สุวรรณภักดี
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อบต.ป่าพะยอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พัฒนพงศ์ อ่อนคง
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลควนมะพร้าว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พัฒนา ทองนอก
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอท่าศาลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ฟาเดล หะยีสือแม
ศูนย์:
กศน.อำเภอยะหริ่ง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ภัทราวุธ เพชรชู
ศูนย์:
ูศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง(บ้านนาเหนง)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะซอเร ตะเยาะแม
ศูนย์:
กศน.ตำบลท่าธง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะดาโอะ สาแล๊ะ
ศูนย์:
กศน.อำเภอเมืองปัตตานี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะตอเฮ ราแดง
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านกาสัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะยัมดีล เจ๊ะหามะ
ศูนย์:
กศน ตำบลบาโร๊ะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะยำรี แดวอสนุง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนตายุลอิสลาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นุรฮายาตี บาหะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบาโงย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มะสะกรี ลาเต๊ะ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มารือวัน จะปะทิยา
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลปากู
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย รอมือลี อาแด
ศูนย์:
กศน.ตำบลบือมัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย รัชนีกร รัตนสุภา
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังหิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย รุสลัน บูละ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตายุลอิสลาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ลุตพี เวาะโซ๊ะ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านสุไหงบาลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วันมุสฏอฟา วันดิลกกุล
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศรันย์ แวดาแม
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบุดี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สมพงษ์ เฉิดโฉม
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิตอลชุมชนกระบี่ใหญ่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สัญญา วิเชียรฉาย
ศูนย์:
กศน.ตำบลช้างกลาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สายัญ บรรเทิงใจ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสนิท
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุมาตรา บูเก็ม
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลขอนคลาน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุรินทร์ นุ่นแก้ว
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุเลียน คงพันธ์
ศูนย์:
กศน.ตำบลนาเหรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อดุลย์ มาหะมะ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านบอเกาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อนุชิต ดาหะลี
ศูนย์:
กศน.ตำบลกาตอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อภินันท์ ตงนุใย
ศูนย์:
กศน.ตำบลกายูบอเกาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อัดนัน มะลิแต
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังพญา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อับดุลมานัส สะแลแม็ง
ศูนย์:
กศน.ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อามาร์ สะมะปะ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อารง กะลูแป
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บินยาลีมอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อาริ ดือเระ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อิสมาแอล กาโฮง
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวงบำรุงอิสลาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ฮารน สามานุง
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบอเกาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
พันจ่าเอก ราชฤทธิ์ เกตุทิม
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านทุ่งผีปั้นรูป
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
พันโท หญิง นงนุช มานะการ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทุ่งผีปั้นรูป
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
พันโท หญิง สมิตรา อามิน
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบางนาค
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ร้อยตรี ธนานพ ไตรสนธิ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สะพานเคียน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
เรือโท วีระพันธ์ จันทเวช
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเจาะวา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
สิบตรี รัชชานนท์ สมุทรผ่อง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านผีปั้นรูป
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ส.ต.ต.หญิง วิชชุดา ศรีจรัส
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านม่วงงาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ร้อยตรี รุสดี รองตรัง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลควนโดน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ร้อยตรี หญิง พัชรี เส็นบัตร
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอหัวไทร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-