ทำเนียบ ผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลฯ
รุ่นที่ จังหวัด
ชื่อ:
นางสาว เพลินพิศ อินทร์จันทร์
ศูนย์:
กศน. ตำบลระหาน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ร้อยตรี เกียรติชัย​ เกษาพร
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย จาตุรงค์ พวงไทยสงค์
ศูนย์:
กศน. ตำบลคลองขลุง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เกศสุดา ชัยชมภู
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหนองคล้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณิชานันท์ โตโทน
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ยมลนะ โสภาพันธุ์
ศูนย์:
ศูนย์ ICT ชุมชน บ้านเกาะรากเสียด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุทิน ภู่ระย้า
ศูนย์:
ศูนย์ ICT ชุมชนอาเภอทรายทองวัฒนา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภัทร คำชุ่ม
ศูนย์:
กศน. อำเภอขุนตาล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ทศพร พรานเนื้อ
ศูนย์:
กศน. ตำบลยางฮอม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุภาพร สุภาพ
ศูนย์:
กศน. ตำบลริมโขง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กาญจนา วงศ์ชัย
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงของ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศรัณยา ทาศักดิ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่เงิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว มณีวรรณ ใจไหว
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงแสน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จิตรกานต์๋ สุตวงค์
ศูนย์:
กศน. อำเภอดอยหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กิตติชัย คุณยศยิ่ง
ศูนย์:
กศน. ตำบลปงน้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วีระวุฒิ พีระพันธุ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลศรีดอนไชย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วรรณ์ธนัย นันทวรรณ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลงิ้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เกียรติชัย ศิริแสน
ศูนย์:
กศน. อำเภอป่าแดด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย โกวิทย์ สงวนใจ
ศูนย์:
กศน. ตำบลสันมะค่า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สดายุ ทองมาลา
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ต๋ำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว หทัยทิพย์ ขัติยะ
ศูนย์:
กศน. อำเภอพญาเม็งราย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ณัฐกฤตา นาละต๊ะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลสันติสุข
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุทธิ์จิตตรี ไชยแสงคำ
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่เย็น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กุลยา แก้วจินดา
ศูนย์:
กศน. จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัฐรินทร์ แสนใจยา
ศูนย์:
กศน. ตำบลเวียง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นริศรา แก้วหาญ
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองเชียงราย(อาคารเดิม)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เจษฎาพงษ์ แสนสุข
ศูนย์:
กศน. ตำบลศรีค้ำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นิโรธ วจนอนุชิต
ศูนย์:
กศน. ตำบลป่าซาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ณัฐวุฒิ พรมประเสริฐ
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ไตรทศ มะโนสด
ศูนย์:
กศน. ตำบลดงมะดะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศุภฤกษ์ ยอดยา
ศูนย์:
กศน. ตำบลบัวสลี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สาวิตรี ยอดดวงจันทร์
ศูนย์:
กศน. ตำบลศรีถ้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สินีนาฎ นากร
ศูนย์:
กศน. ตำบลศรีถ้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เบญญาภา ธีระพงษ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านด้าย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สายฝน อินแปลง
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่สาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว บุษบา จินธะนู
ศูนย์:
กศน. อำเภอเวียงแก่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศุจัททปภา เติมสิริกุล
ศูนย์:
กศน. ตำบลม่วงยาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เพชร์ชารี สุทธิประภา
ศูนย์:
กศน. ตำบลเมืองชุม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย จรุณ ไชยชมภู
ศูนย์:
กศน. อำเภอเวียงชัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภัทรภร อินต๊ะปะกูล
ศูนย์:
กศน. ตำบลสันสลี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รุ่งอรุณ เชื้อเมืองพาน
ศูนย์:
กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วิเศรษฐ์ ตุ่นมานะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลป่าซาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เอกลาภ กัลยาวงศ์
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พิสิฐ จิตรธรรม
ศูนย์:
กศน. ตำบลท่าตอน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ไชยพร ญาณะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลท่าวังพร้าว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เสาวรส พะชู
ศูนย์:
กศน. ตำบลทุ่งข้าวพวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ศุภักษร ก้อนศิลา
ศูนย์:
กศน. ตำบลเชิงดอย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ฤทธิ์ ดันทะมิตร
ศูนย์:
กศน. ตำบลสบเปิง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิมลา ศรีพราย
ศูนย์:
กศน. ตำบลห้วยทราย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธงชัย ขยัน
ศูนย์:
กศน. ตำบลสะเมิงใต้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อัญชลี ไชยวงค์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ข่า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัตนาวลี คำโพธิ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่แวน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ฉัตรธินี ธนานิกกุล
ศูนย์:
กศน. ตำบลน้ำแพร่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อรพรรณ ธรรมบัณฑิต
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ทะลบ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อรพรรณ ธรรมบัณฑิต
ศูนย์:
กศน. ตำบลทุ่งปี้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เบญจพรรณ ปันก้ำ
ศูนย์:
กศน. ตำบลขี้เหล็ก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว น้ำอ้อย สังวาล
ศูนย์:
กศน. ตำบลสันทราย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กนกอร อินทะชัย
ศูนย์:
กศน. ตำบลไชยสถาน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ไพลิน ลาภเกิด
ศูนย์:
กศน. ตำบลเปียงหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุรศักดิ์ เบรียะเซกู่
ศูนย์:
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อภิรักษ์ ม่วงเผือก
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังหิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วัลลี ฟองต๋า
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังหิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ฉิมพลี วงษ์ปัน
ศูนย์:
กศน.ตำบลท้องฟ้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัตนสุดา รัตนภากูล
ศูนย์:
กศน.ตำบลท้องฟ้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว แสงเดือน เฮียงสุข
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังจันทร์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ณัฐเชษฐ์ โพธิ์ทอง
ศูนย์:
กศน.ตำบลวังจันทร์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นาวิน จงนิมิตรสถาพร
ศูนย์:
กศน.ตำบลชียงทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อรณี ประทุมโซ
ศูนย์:
กศน.ตำบลชียงทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ระพีพรรณ บึกหาญ
ศูนย์:
กศน.ตำบลขะเนจื้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย หาญกล้า คณะใน
ศูนย์:
กศน.ตำบลขะเนจื้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พิชิต คำตื้อ
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กิตติ จินะ
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่ต้าน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ก้องภพ พึ่งสุข
ศูนย์:
กศน.ตำบลอุ้มผาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ร.ต. ธีรวัตร แสนคำ
ศูนย์:
กศน.ตำบลอุ้มผาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ลัลนาพร นราเลิศ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลวังน้ำลัด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วลิดา ผลชอบ
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่วงก์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ชาตรี ไชยรัตน์
ศูนย์:
กศน. อำเภอปง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มานนท์ ใจมาเครือ
ศูนย์:
กศน. อำเภอปง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นิรันดร์ สมศรี
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-.
ชื่อ:
นาง วิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองพะเยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กฤษกร พรหมมา
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองพะเยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ชัฎ จันทะวงค์
ศูนย์:
กศน. อำเภอจุน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วรวิทย์ แสวงผล
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงคำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จารุวรรณ รวมสุข
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงคำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พิภพ ทรายคำ
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงม่วน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อุดร คำบุญเรือง
ศูนย์:
กศน. อำเภอเชียงม่วน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธนพัต อ้อยมูล
ศูนย์:
กศน. อำเภอดอกคำใต้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เพชรรัตน์ ใชสงคราม
ศูนย์:
กศน. อำเภอดอกคำใต้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กัญญาณัฐ ทูลแก้ว
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่ใจ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วสันต์ สุธรรมมา
ศูนย์:
กศน. อำเภอภูซาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ณกัญญกร อุปธิ
ศูนย์:
กศน. อำเภอภูซาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ยุทธนันท์ กามอ้อย
ศูนย์:
กศน. อำเภอภูกามยาว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วีรณัฐ บุญเรือง
ศูนย์:
กศน. อำเภอภูกามยาว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นัฐฐาพร ศุขวิทย์
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เบญจลักษณ์ เนียมคล้าย
ศูนย์:
กศน. ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กานต์สินี ยอดจันทร์
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังทับไทร
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว มยุรี ร้วนทร
ศูนย์:
กศน. ตำบลกำแพงดิน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย จำนงค์ กันษา
ศูนย์:
กศน. ตำบลหนองปลาไหล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย จตุพล กำหนด
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง รุ่งทิพย์ โพธิดก
ศูนย์:
กศน. ตำบลวัดพริก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิลาวัณย์ ปานเหม็น
ศูนย์:
กศน. ตำบลตำบลบ้านคลอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วีระวัฒน์ บุญจอม
ศูนย์:
กศน. ตำบลหนองกระห้าว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อนุสรณ์ สุขบัว
ศูนย์:
กศน. ตำบลนครชุม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุภาพร แต่งเนตร
ศูนย์:
กศน. ตำบลป่าแดง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กัญญณัช มั่นหยวก
ศูนย์:
กศน. ตำบลสวนเมี่ยง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พรพนา โคกน้อย
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านดง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุทัศน์ ศิริโชติ
ศูนย์:
กศน. ตำบลชุมแสงสงคราม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วราพงศ์ วงษ์กัณหา
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ่อทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภัทราพร ดอนชมไพร
ศูนย์:
กศน. ตำบลบางกระทุ่ม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วิจิตรา อุปชัย
ศูนย์:
กศน. ตำบลวัดตายม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กรรณิการ์ บุญกลั่นสอน
ศูนย์:
กศน. ตำบลหนองแขม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รสริน น้อยแก้ว
ศูนย์:
กศน. ตำบลดงประคำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สงกรานต์ ชื่นใจชน
ศูนย์:
กศน. ตำบลวัดโบสถ์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย บรรลือศักดิ์ ปานมี
ศูนย์:
กศน. ตำบลท้อแท้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วรรณทิภา ยอดสงค์
ศูนย์:
กศน. ตำบลแก่งโสภา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ธนิดา พรมช่วย
ศูนย์:
กศน. ตำบลชัยนาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สมญา โพธิ์ทอง
ศูนย์:
กศน. ตำบลไทรย้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สาวิตรี เกษณี
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังโพรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วิชาญ กับขุนทด
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศรราม วังคีรี
ศูนย์:
กศน. อำเภอหล่มสัก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปิยะพร เหง้าสารี
ศูนย์:
กศน. อำเภอหล่มเก่า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
ว่าที่ ร.อ. ชูศิลป์ ทัพผา
ศูนย์:
กศน. อำเภอน้ำหนาว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สมชาติ สีสิน
ศูนย์:
กศน. อำเภอเขาค้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ปัณณวัฒน์ สุขมา
ศูนย์:
กศน. อำเภอชนแดน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ชวนันท์ จันทร์ตั้ง
ศูนย์:
กศน. อำเภอวังโป่ง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สรสิช ขันตรีมิตร
ศูนย์:
กศน. อำเภอบึงสามพัน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พัชรินทร์ โง้วประดิษฐ
ศูนย์:
สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ปิยะ เสือเทศ
ศูนย์:
กศน. อำเภอหนองไผ่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อาคม รสกัน
ศูนย์:
สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ดุจเดือน อินทนนท์
ศูนย์:
กศน. ตำบลไทรย้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วสันต์ จินดาคำ
ศูนย์:
กศน. ตำบลเด่นชัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธนดล คำใจดี
ศูนย์:
กศน. ตำบลห้วยไร่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จงจิต เขื่อนเก้า
ศูนย์:
กศน.ตำบลในเวัยง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ประวิทย์ วิดมา
ศูนย์:
กศน. ตำบลน้ำชำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ทัศนะ​ รวดเร็ว
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังหงส์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุนันท์ สาระกุล
ศูนย์:
กศน.อำเภอเมืองแพร่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุพิชญา แสงโรจน์
ศูนย์:
กศน. ตำบลท่าข้าม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สมศักดิ์ กาวีวล
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านถิ่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วัชรกร​ ชัยลอม
ศูนย์:
กศน. ตำบลร้องกวาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กาญจนา กาศเกษม
ศูนย์:
กศน. ตำบลน้ำเลา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ฑิติพร แก้วแหวน
ศูนย์:
กศน. ตำบลร้องเข็ม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ศิริพร ริพล
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ยางร้อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง กชวรรณ ตาคำ
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ทราย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สิริลักษณ์ เป็งคำ
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ปาน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ยุทธนา ปัญญาใจ
ศูนย์:
กศน. ตำบลห้วยอ้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิยดา เกตุเอี่ยม
ศูนย์:
กศน. ตำบลปากกาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รัชนีกร พิมสาร
ศูนย์:
กศน. ตำบลห้วยอ้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ตรียุทธ จำปาอูป
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ่อเหล็กลอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นพรัตน์ จุวรรณ
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังชิ้น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ขวัญฤทัย เขื่อนจะนะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลนาพูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศิริรักษ์ คำเลี้ยง
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ป้าก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง เกตุศิลป์ ทองนาค
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่พุง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สรายุทธ เป็งยะสา
ศูนย์:
กศน. ตำบลหัวเมือง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง นริศรา โลราช
ศูนย์:
กศน. ตำบลห้วยหม้าย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ลดาวัลย์ พงษ์ไพร
ศูนย์:
กศน. ตำบลเตาปูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พรประภา ภู่ศุข
ศูนย์:
กศน. ตำบลทุ่งน้าว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง มุกดา สุขแก้ว
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านกลาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เจวิทย์ วิทย์กาญจน์ เลิศวัธนะภาคย์
ศูนย์:
กศน. อำเภอสูงเม่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เมทินี ฉิมภารส
ศูนย์:
กศน. ตำบลพระหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วรรณา ล้ำเลิศ
ศูนย์:
กศน. ตำบลสูงเม่น
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุภิญญา ประทิศ
ศูนย์:
กศน. ตำบลหัวฝาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สุรเชษฐ์ วังกระแส
ศูนย์:
กศน. ตำบลเวียงทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง มยุเรศ แสงคำมา
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังหลวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วงค์ษกร จำปาจี
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่คำมี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธวัชชัย สมยะ
ศูนย์:
กศน. ตำบลหนองม่วงไข่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ทิพเนตร์ สิงห์เห
ศูนย์:
กศน.อำเภอหนองม่วงไข่
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ทรงชม วงศ์ใหญ่
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเมืองปอน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศิริวัน สวยสุวรรณศรี
ศูนย์:
กศน.ตำบลสบเมย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เกษร นิธิชนะเจริญพร
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่ยวม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กนกนุช ธยาน์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลห้วยผา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล
ศูนย์:
กศน. ตำบลเวียงใต้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปณิตา แสงนิล
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่ลาน้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กัญจน์สิรี ปัญญาดีมีทรัพย์
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่สะเรียง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ชมคณินส์ พรภัทรเจริญกุล
ศูนย์:
กศน.ตำบลป่าโปง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จุฬารัตน์ ทะปะละ
ศูนย์:
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศิภาวรรณ สุยะสืบ
ศูนย์:
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว หนึ่งฤทัย คำทา
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านเอื้อม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วันเพ็ญ​ รักแจ่ม
ศูนย์:
กศน.ตำบลปงแสนทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ระพีพรรณ ภิญโญ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านเป้า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปิ่นนภา​ คำปงศักดิ์
ศูนย์:
กศน.ตำบลทุ่งฝาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มั่งมีศักดิ์ รินพล
ศูนย์:
กศน. บ้านหัวแต
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
สิบเอก ธนกฤต ไผทฉันท์
ศูนย์:
ตำบลเสริมกลาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ศูนย์:
กศน.ตำบลต้นธงชัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ฉัตรชัย ใจศิล
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านค่า
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว กรชนก ติ๊บใจ
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ยศัสกร วงศ์บุญมา
ศูนย์:
กศน.ตำบลน้ำโจ้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ทรรศพล คำฟูบุตร
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านเสด็จ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พรพงษ์ เกตุชัยโกศล
ศูนย์:
กศน. ตำบลใหม่พัฒนา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ชนัฏดา เนตรประสิทธิ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลเกาะคา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ราตรี ไวสติ
ศูนย์:
กศน. ตำบลท่าผา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พัชรี ทวีพัชรไพศาล
ศูนย์:
กศน. ตำบลนาแก้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังพร้าว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ชนกกร ทรายมูล
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ่อแฮ้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วรินทร์ศิญา​ ถาน้อย
ศูนย์:
กศน.ตำบลเวียงตาล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เอนก จี้เพชร
ศูนย์:
กศน.ตำบลวอแก้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สร้อยสุวรรณ เตชะธิ
ศูนย์:
กศน.ตำบลหนองหล่ม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง อรวรรณ เตชะอุ่น
ศูนย์:
กศน.ตำบลนาครัว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พยอม เครื่องทิพย์
ศูนย์:
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ปาณิศรา อินทรปัญญา
ศูนย์:
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญศรี
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านสา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัฐชา สายเรียงกิจ
ศูนย์:
กศน.ตำบลปงดอน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วรรณิษา กันทา
ศูนย์:
กศน. ตำบลทุ่งผึ้ง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย กฤษฎา สุริยะมณี
ศูนย์:
บ้านห้วยทาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นิคม อินจันทร์
ศูนย์:
ศูนย์ ict ชุมชน อำเภอสบปราบ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ยุวรี ใจศิล
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่พริก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์
ศูนย์:
บ้านนาเดา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ธนิตา ชายป่า
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังทอง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย มานิต การเพียร
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังแก้ว
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว มาริสา คอสั้น
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังซ้าย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สมบัติ ดุกล้า
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังทรายคำ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ชนาธิป มือแข็ง
ศูนย์:
กศน. ตำบลวังใต้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นีรนุช ปาลจเร
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสบปราบ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พัชรีย์พร ภาสุรวัฒน์
ศูนย์:
กศน. ตำบลพระบาทวังตวง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ณัฐพล ตาวงศ์
ศูนย์:
กศน. ตำบลจางเหนือ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นพรัตน์ วังมูล
ศูนย์:
กศน. ตำบลสบป้าด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อัญชลี ยศวงศ์
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่เมาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ศรีมาย แก้วประเทศ
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่เมาะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย สิทธิพร ละออง
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ทะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภาวิณี บุตรเล็ก
ศูนย์:
กศน. ตำบลหัวเมือง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว โยษิตา ใจหมาย
ศูนย์:
กศน. ตำบลแจ้ซ้อน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นันทรัตน์ ไขลำเมา
ศูนย์:
กศน. ตำบลบ้านขอ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
ศูนย์:
ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง โรงเรียนผาปังวิทยา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วาสนา อิ่มจันทร์
ศูนย์:
Ict ชุมชนตำบลผาปัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง มัณฑนา จอมดวง
ศูนย์:
กศน. ตำบลผาปัง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สิริรัตนา เสโลห์ คันธรักษา
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลนครลำปาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศศิมา ธรรมสิทธิ์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลนครลำปาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว นฤมล ปิงใจ
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลนครลำปาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ศรัณญา สุวรรณะ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านนาเดา
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ยุพิน ถาน้อย
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลเสริมงาม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ชลธิชา จันทร์ประเสริฐ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านเสด็จ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ภัสร์ธนียา สัจจาวรการ
ศูนย์:
ศูนย์การเรียนรู้ ICT อำเภอบ้านธิ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อรพินธ์ ไชยยอง
ศูนย์:
กศน.ตำบลท่าตุ้ม
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พีระพันธ์ สานตา
ศูนย์:
กศน.ตำบลแม่แรง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปองกมล พงค์กลาง
ศูนย์:
ตำบลม่วงน้อย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว รุ่งทิวา กันทาทรัพย์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลน้ำดิบ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อนุตรา บัวหลวง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะกอก
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศุภกานต์ แก้วทิพย์
ศูนย์:
ตำบลปากบ่อง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
ศูนย์:
อำเภอบ้านธิ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ผ่องพรรณ วงค์เศษ
ศูนย์:
กศน.ตำบลนครเจดีย์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุภาพ เสาร์ภิระ
ศูนย์:
กศน. ตำบลแม่ตืน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันต๊ะ
ศูนย์:
ตำบลลี้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อนุชา ศรีนวน
ศูนย์:
ตำบลลี้
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จุฑาทิพย์ วิจิตร์
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองลำพูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พนิดา ตาพนัส
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองลำพูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พิมพกานต์ สารวิชัย
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองลำพูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ณัฏฐ์ปาณี ราชา
ศูนย์:
กศน. อำเภอเมืองลำพูน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ยุพาพิน ดิษสวน
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อมรเทพ จันทร์อินทร์
ศูนย์:
บ้านกร่าง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุนิศา ศรีนุต
ศูนย์:
กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อลงกรณ์ น้อยคำ
ศูนย์:
กศน. อำเภอศรีสัชนาลัย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ปฏิมา ตรีพิชชารัตน์
ศูนย์:
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านหม้อ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อัญชชล ขันทะเสน
ศูนย์:
ตำบลบ่อเบี้ย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ศศิศ นุชบาง
ศูนย์:
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว พัชราพร พนมเขต
ศูนย์:
กศน.อำเภอน้ำปาด
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว อาทิตยาภรณ์ แพงผม
ศูนย์:
ตำบลสองคอน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย พีรวัส เดชสังข์
ศูนย์:
กศน. จังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อำนวย โพธิ์ขวาง
ศูนย์:
กศน. อำเภอห้วยตค
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ดวงสมร อัมภาราม
ศูนย์:
กศน. อำเภอหนองขาหย่าง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ชนิศรา เกตุคำ
ศูนย์:
กศน. อำเภอหนองฉาง
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วรรณวิศา ภุมมา
ศูนย์:
กศน. อำเภอทัพทัน
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว บงกช เกิดในวงศ์
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่ทะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัฐนารี แสนจิตร์
ศูนย์:
กศน. อำเภอแม่ทะ
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นายธนาธิป ดำทิพย์
ศูนย์:
วิทยากรบรรยาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นายศิริวัฒน์ คันทารส
ศูนย์:
วิทยากรบรรยาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย นายศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น
ศูนย์:
วิทยากรบรรยาย
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว เหมือนฝัน ศิริจันทร์บุตร -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย โยธิน แสงนิล -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว จันทร์ศิริ ปัญญาวงค์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง น้ำฝน ชุ่มอ่อง -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วุฒิชัย ภิมาลย์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สายพิน ชมชื่น -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ณัฐพงศ์ นนท์ศรี -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย เกรียงศักดิ์ รินทพล -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ประทิน อินทรวง -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
okp ธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง นันทินี จิ๋วปัญญา -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปณัดดา นวลละออ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย วสิษฐ์พล​ ประดิษฐ์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง ศิรพัชร์ ขันทสีมา -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปรียา วรรณฤทธิ์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง สุนันท์ นาหลวง -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว สุทธินี จับใจนาย -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว มนทิกา ปูอินต๊ะ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาง วิไลลักษณ์ สุขสาย -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ประภาภรณ์ คำโอภาส -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย อดุลย์ ปัญญา -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว วิจิตร กันทาโย -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ณัชชา สอนสมฤทธิ์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นาย ธัญพิชญา คำหล้า -
ศูนย์:
--
ที่อยู่:
--
โทร:
-
อีเมล์:
-
ชื่อ:
นางสาว ปุญชรัศมิ์ ไอยรัตน์ -
ศูนย์:
-
ที่อยู่:
-
โทร:
-
อีเมล์:
-