ดาวน์โหลดเอกสาร
save_altแบบสอบถามก่อนเข้าอบรม
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบสอบถามหลังเข้าอบรม
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบประเมินการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารศูนย์
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบประเมินการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ดูแลศูนย์
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบประเมินการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์/ประชาชนทั่วไป
file_downloadดาวน์โหลด
save_altร่างแบบประเมินความพึงพอใจ
file_downloadดาวน์โหลด
save_altตารางวันจัดงาน 8 จังหวัด
file_downloadดาวน์โหลด
save_altการทำงานของระบบโปรแกรมฐานข้อมูล www.ศูนย์ดิจิทัลชุมชน.com
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ GOOGLE
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.วรวุฒิ สายบัว FACEBOOK
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.ศิรพัฒน์ กล่ำกลิ่น
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ ไปรษณีย์ไทย(ผู้ดูแล)
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ไปรษณีย์ไทย(ผู้บริหาร)
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ MICROSOFT CSR
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ MICROSOFT EXCEL
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.กิตติคุณ มีทองจันทร์
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ MICROSOFT HOUR of CODE
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.วรพล ลีลาเกียรติสกุล
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.ศิริวัฒน์ คันทารส (ผู้บริหาร)
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ อ.ศิริวัฒน์ คันทารส (ผู้ดูแล)
file_downloadดาวน์โหลด
save_altสไลด์ คุณสรายุทธ์ บุญเลิศกุล DTAC
file_downloadดาวน์โหลด
save_altกำหนดการผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน
file_downloadดาวน์โหลด
save_altกำหนดการผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
file_downloadดาวน์โหลด
save_altตารางการจัดงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์ ICT ชุมชน
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบฟอร์มเสนอโครงการกิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบฟอร์มสรุป "กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี" ส่งงานงวดสุดท้าย (1200 โครงการ)
file_downloadดาวน์โหลด
save_altแบบฟอร์มเสนอโครงการ 1200 โครงการ
file_downloadดาวน์โหลด
save_altใบสำคัญรับเงิน รอบแรก
file_downloadดาวน์โหลด