กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน
และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน